تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - گونه های گیاه داروئی منطقه:
Mountain View

گونه های گیاه داروئی منطقه:

گونه های  گیاه داروئی منطقه:

 با توجه به شرائط آب و هوائی و اكولوژیكی منطقه از تنوع پوشش گیاهی بالائی برخوردار است و با توجه به گیاهان منطقه كه اكثر از گیاهان علفی پهن برگ یك ساله و چند ساله میباشد لذا تنوع گیاهان داروئی در منطقه زیاد می‏باشد. برای استفاده اصولی و بهینه از گیاهان داروئی كه میشود بعنوان یك منبع تولید و اشتغال از آن در این منطقه نام برد نسبت به توسعه و احیاء و اصلاح آن از طریق مشاركت مردم و تهیه طرحهای بهرهبرداری از محصولات فرعی مراتع اقدامات لازم معمول گردد. لیست برخی از  گونه های گیاهی در جدول 1آمده است.

جدول 1- گونه‌های گیاهی غالب منطقه

نام فارسی

نام علمی

درمنه

Artenisia herbalba

اسپند

Peganum harmala

خارشتر

Alhagi camelrum

تنگرس

Amygdalus lycoeides

شور

Salsola tomentosa

پیاز كوهی

Allum sp

قیچ

Zygophyllam fabago

كلاه میرحسن

Acantholimon talagonicum Boiss

گون

Astragalus gummiferous

جاروی وحشی

Scariola orientatis

جارو سفید

Scaziolla orientalus

بادبر

Ceratocarpus arenarius L

گون كتیرا

Astragalus gummiferous

بارهنگ

Plantago ovataforsk

درمنه سبز

Artemisia aucheri

گز

Tamarix stricta

منبع: سایت شهرداری ایور

[ یکشنبه 9 فروردین 1394 ] [ 07:46 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]